บรรณารักษ์

11350466_807528186009514_8079269882765287218_n

นางวาสนา  เถาว์พุดซา                                              นางมุกดา  ป้อมหิน

บรรณารักษ์ ห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา