ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 

พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา