รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา

DSCF9314

 พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย  กนฺตจารี)

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา