หน้าหลัก

แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน

เรื่องแจ้งจากท่านผอ.สำนักวิชาการ เกี่ยวกับโครงการงานประ

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ

การอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ

อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ตารางอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิ

สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

2 เมษายน 2560 #ความรู้ดีดีมีไว้แบ่งปัน สรุปประเด็นการบร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานประกันคุณภาพ ฯ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนัก