ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก)
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 2561 – เอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก) ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑