ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก)
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 2561 – โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบแรก)