เปิดรับสมัครนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

                                                             บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

กำหนดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่  ๒๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑      สอบข้อเขียน

  •                    เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.      สอบวิชาเฉพาะสาขา
  •                    เวลา    ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  •                    เวลา    ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.     สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑       สอบสัมภาษณ์
วันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑        ประกาศผลสอบผู้ผ่านสอบเข้าศึกษา
วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑         ปฐมนิเทศ / รายงานตัวลงทะเบียนนิสิต
http://nkr.mcu.ac.th/gs/?page_id=497

กำหนดการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ปิดรับสมัคร
วันที่  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   สอบข้อเขียน

เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขา
เวลา    ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา    ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

วันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  สอบสัมภาษณ์ (๐๙.๐๐-๑๕.๐๐)
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบผู้ผ่านสอบเข้าศึกษา
วันที่  ๗   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ปฐมนิเทศ / รายงานตัวลงทะเบียนนิสิต
http://nkr.mcu.ac.th/gs/?page_id=423

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา