ประกาศบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศนัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาชาวิชาปรัชญา

วันเสาร์ที่ ๓  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๑
จำนวน ๑๘  รูป/คน  ดังนี้
ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3 ก.พ. 61

ประกาศบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศนัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์