ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง  นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้อง B ๒๐๖ อาคารบัณฑิตศึกษา 

 

มีรายชื่อสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้

๑. นายประภาส ชัยนิพพันธุ์
๒. นายภาณุวัชร  พัทธาดนย์
๓. พันโท ญาณกร ธิติบุณยกร
๔. แม่ชีบุปผาชาติ รชตธีรภิญโญ
๕. นายติณณ์ อินทโสฬส
๖. พระครูสมุห์สมพร สุทฺธญาโณ
๗. พระอธิการอัถดิษฐ์ ฐิตธมฺโม
๘. พระรุ่งโรจน์  จารุธมฺโม
๙. พระจำลอง เตชธโธ
๑๐. พระอธิการยอดยิ่ง สุจิตฺโต
๑๑. พระจันทร์ศรี อินฺทโชโต
๑๒. พระครูพิศาลธรรมประคุณ
๑๓.  สามเณรอนุ  น้อยกลาง

ประกาศนัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์