ตารางบรรยายอาจารย์1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg อ.อัมพร เจือจันทร์84
jpg อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน95
jpg อ.ธนเดช เอื้อศรี67
jpg อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง61
jpg อ.จำนงค์ ปุผาลา73
jpg อ.กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี65
jpg พระหัสดี กิตฺตินนฺโท, ดร.89
jpg พระสวาท ธมฺมรโส, ดร.76
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.67
jpg พระเมธีสตาภรณ์, ดร.63
jpg พระมหาสุพัฒน์ วชิราวุโธ, ดร.89
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม60
jpg พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี66
jpg พระปัญญาวรวัฒน์, ผศ.ดร.75
jpg พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.88
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.77
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์82
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์78
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี67
jpg ดร.เสรี ศรีงาม64
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน87
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข63
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง67
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์69
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล61
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์66
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก71