ตารางบรรยายอาจารย์1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg อ.อัมพร เจือจันทร์104
jpg อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน118
jpg อ.ธนเดช เอื้อศรี95
jpg อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง81
jpg อ.จำนงค์ ปุผาลา94
jpg อ.กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี85
jpg พระหัสดี กิตฺตินนฺโท, ดร.115
jpg พระสวาท ธมฺมรโส, ดร.96
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.89
jpg พระเมธีสตาภรณ์, ดร.84
jpg พระมหาสุพัฒน์ วชิราวุโธ, ดร.110
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม79
jpg พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี86
jpg พระปัญญาวรวัฒน์, ผศ.ดร.95
jpg พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.107
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.97
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์100
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์99
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี86
jpg ดร.เสรี ศรีงาม85
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน106
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข83
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง87
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์88
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล84
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์92
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก89