ตารางบรรยายอาจารย์1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg อ.อัมพร เจือจันทร์80
jpg อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน88
jpg อ.ธนเดช เอื้อศรี61
jpg อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง58
jpg อ.จำนงค์ ปุผาลา69
jpg อ.กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี60
jpg พระหัสดี กิตฺตินนฺโท, ดร.83
jpg พระสวาท ธมฺมรโส, ดร.68
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.63
jpg พระเมธีสตาภรณ์, ดร.60
jpg พระมหาสุพัฒน์ วชิราวุโธ, ดร.84
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม55
jpg พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี62
jpg พระปัญญาวรวัฒน์, ผศ.ดร.70
jpg พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.84
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.75
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์78
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์73
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี63
jpg ดร.เสรี ศรีงาม59
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน82
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข58
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง63
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์65
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล57
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์62
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก68