ตารางบรรยายอาจารย์1/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg อ.อัมพร เจือจันทร์89
jpg อ.พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน104
jpg อ.ธนเดช เอื้อศรี74
jpg อ.เฉลิม เขื่อนทองหลาง66
jpg อ.จำนงค์ ปุผาลา80
jpg อ.กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี70
jpg พระหัสดี กิตฺตินนฺโท, ดร.95
jpg พระสวาท ธมฺมรโส, ดร.82
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.73
jpg พระเมธีสตาภรณ์, ดร.67
jpg พระมหาสุพัฒน์ วชิราวุโธ, ดร.97
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม65
jpg พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี71
jpg พระปัญญาวรวัฒน์, ผศ.ดร.81
jpg พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.92
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.82
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์87
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์83
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี73
jpg ดร.เสรี ศรีงาม69
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน93
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข68
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง72
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์74
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล69
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์72
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก77