ตารางเรียน2/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )191
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )127
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ112
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)121
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )136
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ ( คณะครุ– ภาคปกติ )77
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ115
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)95
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )71
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )57
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)67
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )61
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )93
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)62
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )72
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )50
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )59
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )95
jpg ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย28
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )62
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )56
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )80
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )61
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )56
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )56
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )64
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )44
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )50
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันจันทร์ )64
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์)93