ตารางเรียน2/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )194
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )129
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ115
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)125
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )144
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ ( คณะครุ– ภาคปกติ )79
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ118
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)98
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )73
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )59
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)69
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )65
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )95
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)64
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )74
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )52
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )62
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )97
jpg ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย30
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )67
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )58
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )82
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )64
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )58
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )58
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )66
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )46
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )52
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันจันทร์ )66
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์)94