ตารางเรียน2/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )214
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )148
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ133
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)145
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )161
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ ( คณะครุ– ภาคปกติ )98
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ138
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)116
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )93
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )77
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)88
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )82
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )113
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)82
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )93
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )72
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )79
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )114
jpg ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย48
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )85
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )77
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )99
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )81
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )76
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )77
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )84
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )63
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )70
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันจันทร์ )84
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์)109