ตารางเรียน2/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )200
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )134
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ119
jpg ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)131
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )148
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ ( คณะครุ– ภาคปกติ )84
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ123
jpg ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)103
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )79
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )64
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)74
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )69
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )100
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)69
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )79
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )56
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )67
jpg ชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )101
jpg ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย35
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )71
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )63
jpg ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )86
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )69
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )63
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )62
jpg ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )71
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )51
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )57
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันจันทร์ )71
jpg ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์)98