ตารางเรียน1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )344
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )205
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ236
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)243
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )187
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )212
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๓) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )129
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะครุฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )194
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ148
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)118
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )108
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )85
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )114
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )68
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )98
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)108
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )92
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )83
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )117
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)99
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )72
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๒ ) คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )64
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )125
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )82
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )356
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )78
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )76
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )126