ตารางเรียน1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )366
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )223
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ254
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)257
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )204
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )227
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๓) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )147
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะครุฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )207
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ160
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)130
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )122
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )98
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )126
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )80
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )110
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)121
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )104
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )96
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )131
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)111
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )84
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๒ ) คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )77
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )138
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )96
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )369
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )87
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )90
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )142