ตารางเรียน1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )356
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )216
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ246
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)250
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )196
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )221
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๓) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )140
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะครุฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )200
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ153
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)123
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )115
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )91
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )119
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )73
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )103
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)114
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )97
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )89
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )124
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)104
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )77
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๒ ) คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )70
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )131
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )89
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )362
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )81
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )83
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )135