ตารางเรียน1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ + คณะมนุษย์ ฯ – ภาคปกติ )348
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒ ( คณะครุศาสตร์ – ภาคปกติ )211
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๓ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ241
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๔ คณะพุทธศาสตร์ (ภาคพิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ)246
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )191
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )214
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๑ ( ห้อง ๓) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )132
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๑ ( คณะพุทธฯ+คณะครุฯ+คณะมนุษย์ฯ– ภาคปกติ )198
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒ คณะสังคมศาสตร์ – ภาคปกติ151
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๓ คณะพุทธศาสตร์ (พิเศษ) - คณะสังคมศาสตร์ (การจัดการเชิงพุทธ) (พิเศษ)121
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพฤหัสบดี )112
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ + คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )89
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๒ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )117
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๒ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันอังคาร )71
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )101
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)112
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )95
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )87
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )122
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ภาคพิเศษ)102
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๑ ) คณะพุทธศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )75
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๒ ) คณะมนุษยศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ )68
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๓ ) คณะสังคมศาสตร์ ( เสาร์-อาทิตย์ The Mall-เสาร์-อาทิตย์ )127
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๓ ( ห้อง ๔ ) คณะสังคมศาสตร์ ( The Mall วันพุธ )85
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ( ภาคปกติ )360
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ( ภาคปกติ )80
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคปกติ )81
jpg ตารางสอนชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ( ภาคปกติ )132