ตารางบรรยายอาจารย์1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม50
jpg ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล36
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก36
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์48
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล35
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์31
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร39
jpg ดร.เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก39
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง31
jpg ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภี31
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข27
jpg ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข37
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน39
jpg ดร.เสรี ศรีงาม36
jpg ผศ.ดร.ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี33
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์32
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์38
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย32
jpg ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ35
jpg พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง45
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์34
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.36
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนโท40
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.33
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.37
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ดร.42
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตโต,ดร.34
jpg พระไพรัช รตนโชโต33
jpg พระมหาถนอม ถาวโร31
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท,ผศ.ดร.38
jpg พระมหาสุพร รกขิตธมฺโม,ดร.31
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.37
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.32
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.38
jpg พระสวาท ธมมรโส,ดร.32
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท33
jpg พระอินทร์นุช สุวณโณ41
jpg อาจารย์ Mr. Satysheel Gautam26
jpg อาจารย์ นมัสพล ยังทะเล32
jpg อาจารย์กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี28
jpg อาจารย์จักรทอง เบ้าจรรยา32
jpg อาจารย์จำนงค์ ปุผาลา28
jpg อาจารย์เฉลิม เขื่อนทองหลาง35
jpg อาจารย์ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์27
jpg อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี30
jpg อาจารย์เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี32
jpg อาจารย์ผานิต อัตวีระพัฒน์26
jpg อาจารย์พิชัย เรืองไพศาล37
jpg อาจารย์พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน28
jpg อาจารย์ไพวรรณ ปุริมาตร34
jpg อาจารย์ภูดิศ นอขุนทด29
jpg อาจารย์สมชัย พงษ์กิ่ง34
jpg อาจารย์สมพร ไพกระโทก29
jpg อาจารย์สมศักดิ์ สนพะเนาว์36
jpg อาจารย์อัมพร เจือจันทร์35