ตารางบรรยายอาจารย์1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม44
jpg ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล30
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก30
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์42
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล29
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์25
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร33
jpg ดร.เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก33
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง26
jpg ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภี25
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข22
jpg ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข29
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน34
jpg ดร.เสรี ศรีงาม29
jpg ผศ.ดร.ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี26
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์27
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์31
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย25
jpg ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ23
jpg พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง38
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์27
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.29
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนโท33
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.26
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.30
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ดร.33
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตโต,ดร.27
jpg พระไพรัช รตนโชโต25
jpg พระมหาถนอม ถาวโร24
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท,ผศ.ดร.31
jpg พระมหาสุพร รกขิตธมฺโม,ดร.24
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.30
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.24
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.32
jpg พระสวาท ธมมรโส,ดร.25
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท25
jpg พระอินทร์นุช สุวณโณ35
jpg อาจารย์ Mr. Satysheel Gautam20
jpg อาจารย์ นมัสพล ยังทะเล26
jpg อาจารย์กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี22
jpg อาจารย์จักรทอง เบ้าจรรยา26
jpg อาจารย์จำนงค์ ปุผาลา22
jpg อาจารย์เฉลิม เขื่อนทองหลาง29
jpg อาจารย์ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์21
jpg อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี24
jpg อาจารย์เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี25
jpg อาจารย์ผานิต อัตวีระพัฒน์20
jpg อาจารย์พิชัย เรืองไพศาล31
jpg อาจารย์พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน22
jpg อาจารย์ไพวรรณ ปุริมาตร28
jpg อาจารย์ภูดิศ นอขุนทด24
jpg อาจารย์สมชัย พงษ์กิ่ง28
jpg อาจารย์สมพร ไพกระโทก23
jpg อาจารย์สมศักดิ์ สนพะเนาว์29
jpg อาจารย์อัมพร เจือจันทร์29