ตารางบรรยายอาจารย์1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม42
jpg ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล28
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก28
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์39
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล27
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์23
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร30
jpg ดร.เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก31
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง24
jpg ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภี23
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข21
jpg ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข27
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน33
jpg ดร.เสรี ศรีงาม27
jpg ผศ.ดร.ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี24
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์26
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์29
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย23
jpg ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ21
jpg พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง36
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์25
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.27
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนโท31
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.24
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.24
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ดร.31
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตโต,ดร.25
jpg พระไพรัช รตนโชโต23
jpg พระมหาถนอม ถาวโร22
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท,ผศ.ดร.29
jpg พระมหาสุพร รกขิตธมฺโม,ดร.22
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.27
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.22
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.30
jpg พระสวาท ธมมรโส,ดร.22
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท23
jpg พระอินทร์นุช สุวณโณ33
jpg อาจารย์ Mr. Satysheel Gautam17
jpg อาจารย์ นมัสพล ยังทะเล24
jpg อาจารย์กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี20
jpg อาจารย์จักรทอง เบ้าจรรยา24
jpg อาจารย์จำนงค์ ปุผาลา20
jpg อาจารย์เฉลิม เขื่อนทองหลาง27
jpg อาจารย์ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์19
jpg อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี22
jpg อาจารย์เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี23
jpg อาจารย์ผานิต อัตวีระพัฒน์18
jpg อาจารย์พิชัย เรืองไพศาล28
jpg อาจารย์พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน20
jpg อาจารย์ไพวรรณ ปุริมาตร26
jpg อาจารย์ภูดิศ นอขุนทด22
jpg อาจารย์สมชัย พงษ์กิ่ง25
jpg อาจารย์สมพร ไพกระโทก21
jpg อาจารย์สมศักดิ์ สนพะเนาว์27
jpg อาจารย์อัมพร เจือจันทร์27