ตารางบรรยายอาจารย์1/2559

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม39
jpg ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล26
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก25
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์37
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล25
jpg ดร.พัสกร จิตรัตน์21
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร28
jpg ดร.เพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก29
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง22
jpg ดร.วงศ์สถิตย์ วิสุภี21
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข19
jpg ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข25
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน31
jpg ดร.เสรี ศรีงาม25
jpg ผศ.ดร.ปฎิภาณ์ มหรรธนาธิบดี21
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์24
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์27
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย21
jpg ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ19
jpg พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง31
jpg พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์23
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.25
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนโท29
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.22
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.22
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตตินนโท,ดร.29
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตโต,ดร.23
jpg พระไพรัช รตนโชโต21
jpg พระมหาถนอม ถาวโร20
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท,ผศ.ดร.27
jpg พระมหาสุพร รกขิตธมฺโม,ดร.20
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.25
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.20
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.26
jpg พระสวาท ธมมรโส,ดร.20
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท21
jpg พระอินทร์นุช สุวณโณ31
jpg อาจารย์ Mr. Satysheel Gautam15
jpg อาจารย์ นมัสพล ยังทะเล22
jpg อาจารย์กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี18
jpg อาจารย์จักรทอง เบ้าจรรยา22
jpg อาจารย์จำนงค์ ปุผาลา18
jpg อาจารย์เฉลิม เขื่อนทองหลาง25
jpg อาจารย์ชุติพนธ์ วงศ์อมรวิทย์17
jpg อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี20
jpg อาจารย์เบญญาภา จิตมั่นคงภักดี21
jpg อาจารย์ผานิต อัตวีระพัฒน์16
jpg อาจารย์พิชัย เรืองไพศาล26
jpg อาจารย์พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน18
jpg อาจารย์ไพวรรณ ปุริมาตร24
jpg อาจารย์ภูดิศ นอขุนทด20
jpg อาจารย์สมชัย พงษ์กิ่ง23
jpg อาจารย์สมพร ไพกระโทก19
jpg อาจารย์สมศักดิ์ สนพะเนาว์25
jpg อาจารย์อัมพร เจือจันทร์25