ตารางบรรยายอาจารย์2/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg Mr.Satysheel Gautam57
jpg ดร.ชยพล ธงภักดี64
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก56
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์54
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล57
jpg ดร.พัสกร จิตตรัตน์51
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร61
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง57
jpg ดร.วงศ์สถิต วิสุภี50
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข58
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน73
jpg ดร.เสรี ศรีงาม52
jpg นางจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม73
jpg นางผานิต อัตวีรพัฒน์44
jpg นางไพวรรณ ปุริมาตร52
jpg นางสาวณัฐกานต์ หงส์กุลเศรษฐ์56
jpg นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี64
jpg นายจักรทอง เบ้าจรรยา52
jpg นายจำนงค์ ปุผาลา46
jpg นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง50
jpg นายธนเดช เอื้อศรี46
jpg นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน57
jpg นายภูดิศ นอขุนทด67
jpg นายมนัสพล ยังทะเล58
jpg นายอัมพร เจือจันทร์54
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี57
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์67
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์63
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย60
jpg พระครูปริยัติธรรมนุศาสน์56
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.55
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท60
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.63
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.61
jpg พระใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ,ดร.63
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร.75
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตฺโต57
jpg พระไพรัช รตนโชโต54
jpg พระมหาถนอม ถาวโร57
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.60
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.68
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.45
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.52
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.49
jpg พระสวาท ธมฺมรโส,ดร.56
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท51
jpg พระอินทร์นุช สุวณฺโณ55
jpg พันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง64