ตารางบรรยายอาจารย์2/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg Mr.Satysheel Gautam52
jpg ดร.ชยพล ธงภักดี56
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก51
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์51
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล52
jpg ดร.พัสกร จิตตรัตน์47
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร55
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง54
jpg ดร.วงศ์สถิต วิสุภี45
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข55
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน65
jpg ดร.เสรี ศรีงาม47
jpg นางจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม67
jpg นางผานิต อัตวีรพัฒน์41
jpg นางไพวรรณ ปุริมาตร49
jpg นางสาวณัฐกานต์ หงส์กุลเศรษฐ์52
jpg นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี61
jpg นายจักรทอง เบ้าจรรยา48
jpg นายจำนงค์ ปุผาลา42
jpg นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง46
jpg นายธนเดช เอื้อศรี42
jpg นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน53
jpg นายภูดิศ นอขุนทด63
jpg นายมนัสพล ยังทะเล55
jpg นายอัมพร เจือจันทร์50
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี51
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์62
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์60
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย55
jpg พระครูปริยัติธรรมนุศาสน์53
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.52
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท57
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.57
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.57
jpg พระใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ,ดร.59
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร.72
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตฺโต52
jpg พระไพรัช รตนโชโต51
jpg พระมหาถนอม ถาวโร53
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.55
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.64
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.42
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.49
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.45
jpg พระสวาท ธมฺมรโส,ดร.51
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท46
jpg พระอินทร์นุช สุวณฺโณ51
jpg พันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง59