ตารางบรรยายอาจารย์2/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg Mr.Satysheel Gautam64
jpg ดร.ชยพล ธงภักดี71
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก61
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์62
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล63
jpg ดร.พัสกร จิตตรัตน์55
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร66
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง61
jpg ดร.วงศ์สถิต วิสุภี54
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข64
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน81
jpg ดร.เสรี ศรีงาม56
jpg นางจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม78
jpg นางผานิต อัตวีรพัฒน์48
jpg นางไพวรรณ ปุริมาตร58
jpg นางสาวณัฐกานต์ หงส์กุลเศรษฐ์60
jpg นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี69
jpg นายจักรทอง เบ้าจรรยา58
jpg นายจำนงค์ ปุผาลา51
jpg นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง55
jpg นายธนเดช เอื้อศรี50
jpg นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน62
jpg นายภูดิศ นอขุนทด73
jpg นายมนัสพล ยังทะเล63
jpg นายอัมพร เจือจันทร์58
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี62
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์72
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์69
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย67
jpg พระครูปริยัติธรรมนุศาสน์61
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.61
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท66
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.69
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.65
jpg พระใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ,ดร.67
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร.80
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตฺโต62
jpg พระไพรัช รตนโชโต59
jpg พระมหาถนอม ถาวโร61
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.68
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.73
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.55
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.57
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.53
jpg พระสวาท ธมฺมรโส,ดร.61
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท57
jpg พระอินทร์นุช สุวณฺโณ62
jpg พันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง68