ตารางบรรยายอาจารย์2/2558

คลิกชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด!!

FileDownloads
jpg Mr.Satysheel Gautam80
jpg ดร.ชยพล ธงภักดี88
jpg ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก76
jpg ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์77
jpg ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล79
jpg ดร.พัสกร จิตตรัตน์71
jpg ดร.พิชิต ปุริมาตร81
jpg ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง76
jpg ดร.วงศ์สถิต วิสุภี71
jpg ดร.วินัย ภูมิสุข77
jpg ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน105
jpg ดร.เสรี ศรีงาม70
jpg นางจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม93
jpg นางผานิต อัตวีรพัฒน์60
jpg นางไพวรรณ ปุริมาตร71
jpg นางสาวณัฐกานต์ หงส์กุลเศรษฐ์78
jpg นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี84
jpg นายจักรทอง เบ้าจรรยา72
jpg นายจำนงค์ ปุผาลา70
jpg นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง69
jpg นายธนเดช เอื้อศรี63
jpg นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน78
jpg นายภูดิศ นอขุนทด86
jpg นายมนัสพล ยังทะเล76
jpg นายอัมพร เจือจันทร์72
jpg ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี77
jpg ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์87
jpg ผศ.นฤมล ปิยวิทย์82
jpg ผศ.ลัดดา ปานุทัย82
jpg พระครูปริยัติธรรมนุศาสน์76
jpg พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.76
jpg พระครูสังฆรักษ์สวัสดิ์ อภินนฺโท79
jpg พระครูสังวราภิรักษ์,ดร.82
jpg พระธรรมวรนายก,ดร.78
jpg พระใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ,ดร.81
jpg พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร.95
jpg พระปลัดประสิทธิ์ ภทรจิตฺโต76
jpg พระไพรัช รตนโชโต71
jpg พระมหาถนอม ถาวโร77
jpg พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.86
jpg พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.84
jpg พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.69
jpg พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.75
jpg พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.67
jpg พระสวาท ธมฺมรโส,ดร.75
jpg พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท71
jpg พระอินทร์นุช สุวณฺโณ75
jpg พันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง81