Print

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

on .

manut


ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์
นธ.เอก,ปธ.๔,ปว.ค.,Dip.(Teaching English),
พธ.บ.(อังกฤษ),M.A.(Linguistics)

นายจำนงค์ ปุผาลา
พธ.บ.(การบริหารการศึกษา), M.A.(Linguistics)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายประพันธ์ นึกกระโทก
นธ.เอก, ประโยค 1-2, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),
M.A.(Linguistics)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ