Print

สำนักวิชาการ

on .

vichakarn


พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโย
น.ธ.เอก,พธ.บ.,ค.ม.(บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
นธ.เอก,ปธ.๔,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางมุกดา ป้อมหิน
ค.บ.(บรรณารักษ์)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย, บรรณารักษ์

 


นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
นธ.เอก,ปธ.๔,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน,นักวิชาการศึกษา


นางวาสนา เถาว์พุดซา
ค.บ.(บรรณารักษ์)
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณารักษ์
 

พระวินัย  วชิรญาโณ
นธ.เอก,ปธ,๑-๒,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยม

นักจัดการงานทั่วไป 

นายคำนวน ไทยอัฐวิถี
นธ.เอก,ปธ.๓, พธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
เจ้าหน้าที่ทะเบียนนิสิต
นายวรนุช แบบนา
นธ.เอก,พธ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
พระมหาถาวร อภิธมฺมสุธี
นธ.เอก, ปธ.๓, พธ.บ.
(รัฐศาสตร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์