Print

การบริการของห้องสมุด

on .

 

ระเบียบห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

เรื่อง  เวลาการให้บริการของห้องสมุด

 

                เพื่อให้การบริการของห้องสมุด  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จึงกำหนดเวลาให้บริการของห้องสมุด  ดังนี้

ห้องสมุดเปิดให้บริการช่วงเปิดภาคเรียน  และปิดภาคเรียน  ดังนี้

·       เปิดบริการ  จันทร์ –ศุกร์   เวลา   ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

·       ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  ให้ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นผู้มีอำนาจ

ประกาศสำหรับห้องสมุด

 

ระเบียบห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

เรื่อง  การให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด

 

          เพื่อให้การบริการของห้องสมุด  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามนี้

๑.     บัตรสมาชิกห้องสมุดที่ใช้ในการยืม

-         บัตรสมาชิกห้องสมุด ใช้ยืมหนังสือและโสตวัสดุของห้องสมุด

๒.    การให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด  ผู้มีสิทธิ์ยืมได้แก่

๒.๑) อาจารย์ประจำ  เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยให้นำรูปถ่าย ๑ ใบ พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

๒.๒) อาจารย์พิเศษ,  ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยให้นำรูปถ่าย ๑ ใบ พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

๒.๓)  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย  ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น นั้น ๆ

๒.๔)  บุคคลอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับพิจารณาจากผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

                ๓.  อายุบัตรของสมาชิก

                       ๓.๑) บัตรสมาชิกของอาจารย์ประจำ,  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ หมดอายุตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นรับราชการในมหาวิทยาลัยฯ

                        ๓.๒)  บัตรสมาชิกของอาจารย์พิเศษ หมดอายุตามระยะเวลาการจ้างที่มหาวิทยาลัยฯ ระบุ

                        ๓.๓)  บัตรสมาชิกของนิสิตมหาวิทยาลัยฯ หมดอายุเมื่อจบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต

                ๔.  การต่ออายุบัตรสมาชิก

               ๔.๑) อาจารย์พิเศษ  ต่ออายุบัตรสมาชิกได้ตามระยะเวลาในสัญญาการจ้าง

                        ๔.๒) นิสิตมหาวิทยาลัยฯ ต้องนำในสำคัญในการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อขอต่ออายุบัตร  ซึ่งการต่ออายุบัตรสมาชิกได้ตามระยะเวลาในการใช้บัตรที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดให้  (๑ ปีการศึกษา)

๕.    การเปลี่ยนบัตรสมาชิก  ในกรณีที่บัตรสมาชิกใช้หมด  หรือบัตรเก่าชำรุดสมาชิกต้อง

นำบัตรเก่ามาขอเปลี่ยนได้ที่ห้องสมุด

๖.     สมาชิกทำบัตรสมาชิกห้องสมุดหาย  ต้องแจ้งหายทันทีที่ห้องสมุด  หากไม่แจ้งหาย 

และมีบุคคลอื่นนำไปใช้    ผู้เป็นเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อการยืมทรัพยากรนั้น ๆ

 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  เมื่อประสงค์จะทำบัตรห้องสมุดใหม่แทนบัตรสมาชิกที่หาย  ให้นำรูปถ่าย จำนวน ๑ ใบ  มาขอทำบัตรใหม่  พร้อมทั้งชำระค่าทำบัตรใหม่  จำนวน ๒๐ บาท  และจะได้รับบัตรใหม่ทันที

๗.    บัตรสมาชิกห้องสมุดให้ใช้เฉพาะตัว  จะมอบให้บุคคลอื่นนำมายืมทรัพยากรห้องสมุด

ไม่ได้

 

ระเบียบห้องสมุด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด

 

                เพื่อให้การบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย 

จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าให้องสมุดไว้  ดังนี้

๑.     เคารพต่อสถานที่ราชการโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

๒.    สำรวมกิริยาไม่พูดคุยเสียงดัง  และไม่รบกวนผู้อื่น

๓.    ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด

๔.    ไม่ใช้วัสดุ หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง

๕.    ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

๖.     ห้ามทำความสกปรกในห้องสมุด

๗.    ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด

๘.    ห้ามฉีก รีด หรือเขียนหนังสือหรือเอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด

๙.     ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร ละสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด

๑๐.ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากห้องสมุด

๑๑.ต้องนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไป  ส่งคืนห้องสมุดตามวันเวลาที่กำหนด

๑๒.           ดูแล ระวังทรัพย์สินส่วนตัว  หากสูญหาย  ทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

๑๓.            ห้ามขโมย หรือหยิบฉวยทรัพยากรในห้องสมุดออกไป  โดยไม่ได้ขออนุญาต

หากผู้เข้าใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติข้างต้น  ห้องสมุดมีอำนาจลงโทษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

ระเบียบห้องสมุด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับ

๑.     ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกห้องสมุด

๑.๑  ค่าบำรุงห้องสมุด  ปีละ                                                   ๒๐๐  บาท

๑.๒  ค่าทำบัตรห้องสมุดใหม่ ในกรณีบัตรหาย                      ๒๐  บาท

         

๒.  ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรห้องสมุดหลังกำหนดส่ง

                       เอกสารสิ่งพิมพ์และไม่ตีพิมพ์  ค่าปรับวันละ  ๓  บาทต่อเล่ม/รายการ

       เอกสารสิ่งพิมพ์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์   ค่าปรับวันละ  ๕   บาทต่อเล่ม/รายการ

               

ระเบียบห้องสมุด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

เรื่อง  บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบห้องสมุด

๑.     คืนหนังสือล่าช้าเกินกว่ากำหนด  ถูกปรับตามระเบียบที่ห้องสมุดกำหนด

๒.    ผู้ที่นำบัตรผู้อื่นมายืม  ห้ามไม่ให้ยืมหนังสือเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา

๓.    ผู้ที่ขโมย ฉีก หรือขีดเขียนหนังสือ  ห้ามไม่ให้เป็นสมาชิกห้องสมุดเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษาละถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

๔.    ผู้ที่ทำหนังสือหายต้องรีบแจ้งให้ห้องสมุดทราบทันที  ละต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาหนังสือและค่าปรับอื่น ๆ หากไม่แจ้งให้ทราบห้องสมุดจะดำเนินการส่งรายชื่อไปยังฝ่ายทะเบียนเพื่อระงับการออกเกรด  หรือระงับจบการศึกษา

๕.    ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดในการยืมหนังสือทุกครั้ง  หากพบว่าใช้บัตรหมดอายุแล้ว  หรือบัตรของผู้อื่นจะระงับการเป็นสมาชิกห้องสมุดทันที

๖.     ผู้ที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น  เจ้าหน้าที่สามารถเชิญออกนอกห้องสมุดได้

 

 

*************************

 

 

อาคารสถานที่

          ห้องสมุดอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ)

โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน  คือ

                ๑.  พื้นที่สำหรับนั่งอ่าน  มีจำนวน ๑๗๐  ที่นั่ง

          ๒.  พื้นที่สำหรับนั่งอ่านส่วนบุคคล  มีจำนวน ๑๐ ที่นั่ง

                ๓.  พื้นที่สำหรับชั้นหนังสือ  วารสาร

                ๔.  พื้นที่สำหรับบุคลาการปฏิบัติงานบริเวณเคาน์เตอร์

                ๕.  พื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องInternet)

                ๖.  พื้นที่สำหรับเครื่องสืบค้นฐานข้อมูล

                ๗.  พื้นที่สำหรับสื่อโสตทัศนูปกรณ์

                ๘.  พื้นที่แสดงหนังสือใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

 

ในด้านทรัพยากรสารนิเทศ

                ห้องสมุดมีทรัพยากรให้บริการหลายรูปแบบ  ทั้งในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์  และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนทรัพยากร มีดังนี้

                หนังสือภาษาไทย                                      จำนวน                          ๓๐,๑๔๒   เล่ม

                หนังสือภาษาต่างประเทศ                                  จำนวน               ๙๒๑      เล่ม

                หนังสือวิทยานิพนธ์และงานวิจัย                      จำนวน               ๓๖๖      เล่ม

                พระไตรปิฎกภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาอื่นๆ       จำนวน               ๒๑      ชุด

                คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฉบับภูมิพโลภิกขุ              จำนวน                     ๑  ชุด

                วารสาร                                                    จำนวน                 ๕๒     ชื่อเรื่อง

                หนังสือพิมพ์                                               จำนวน                                                 ๔     ชื่อเรื่อง

                สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด

- สื่อวิดีทัศน์                           จำนวน              ๑๒๑     รายการ           - แถบบันทึกเสียง                       จำนวน                ๑๐๓       รายการ

- CD                                       จำนวน                   ๓๒๙     รายการ           - VCD                                     จำนวน                     ๒๙      รายการ                  - DVD                                จำนวน                     ๑๕                   รายการ

                 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด โปรแกรม CDS/ISISมี๕,๒๘๑ ระเบียน

                ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด โปรแกรม VTLS      มี ๕,๘๓๐ ระเบียน

จำนวนวัสดุโสตทัศน์ศึกษา

                เครื่องเล่นซีดี                                                                        ๑   ชุด

                โทรทัศน์สี                                                                            ๑   ชุด

                เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานและสืบค้นข้อมูล    ๗   ชุด

                เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้า Internet    ๒๕   ชุด

                หูฟัง                                                    ๕   ชุด

 

          ตารางแสดงจำนวนหนังสือแยกตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ (D.C)

 

หมวดหมู่

หนังสือภาษาไทย/จำนวนเล่ม

หนังสือจอง

สำหรับถ่ายเอกสาร

หนังสือภาษาอังกฤษ/จำนวนเล่ม

หมวด ๐๐๐ ความรู้ทั่วไป

๑,๒๕๐

๖๕๖

๑๓๖

หมวด ๑๐๐  ปรัชญา จิตวิทยา

๑,๘๗๖

๓๗๖

๕๕

หมวด ๒๐๐  ศาสนา

๗,๔๙๔

๔,๔๒๑

๓๖๙

หมวด ๓๐๐  สังคมศาสตร์

๑๐,๑๕๐

๓,๖๑๕

๖๒

หมวด ๔๐๐  ภาษาศาสตร์

๓,๑๓๑

๗๓๕

๑๘๖

หมวด ๕๐๐  วิทยาศาสตร์

๕๖๓

๗๐๗

หมวด ๖๐๐  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

๑,๗๗๔

๕๖๕

๔๓

หมวด ๗๐๐  ศิลปะ และนันทนาการ

๕๐๔

๗๕

๑๑

หมวด ๘๐๐  วรรณคดี

๑,๑๕๖

๕๘๗

หมวด  ๙๐๐  ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

๑,๕๑๖

๖๘๔

นวนิยาย, เรื่องสั้น

๓๔๗

๒๖๕

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

๓๘๔

๑,๕๘๙

 

หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด ๐๐๐-๙๐๐

 

๙๔๖

 

อ้างอิงภาษาอังกฤษ

 

 

๓๙

รวม

๓๐,๑๔๒

๑,๕๒๒๑

๙๒๑

 

ที่มาของข้อมูล

เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   จากการลงทะเบียนหนังสือถึงหมายเลข ๓๐,๑๔๒

และหนังสือภาษาอังกฤษลงทะเบียนถึงหมายเลข  ๙๒๑  และการบริการหนังสือจองและสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่ลงทะเบียน ๑๕,๒๒๑ เล่ม  รวมทั้งหมดมีทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๔๖,๒๘๔  เล่ม

 

 

****************************