Print

โครงสร้างห้องสมุด

on .

 

โครงสร้างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมามีโครงสร้างงานของฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ       สังกัดสำนักวิชาการในฝ่ายมีการบริหารและจัดการแบ่งออกเป็น๒  งานหลักตามโครงสร้างนี้

alt

 

๑.  งานห้องสมุด

งานห้องสมุด  สามารถแบ่งข่ายงานได้แก่

งานบริหารและธุรการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานแผน และพัฒนาบุคลากร งานอาคารสถานที่และพัสดุภายในห้องสมุด

งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศงานวารสารและหนังสือพิมพ์และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการทั่วไป  งานบริการช่วยค้นคว้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์  งานโสตทัศนศึกษา

 

สรุปภาระงานของห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด  ได้แก่

๑) งานบริหารและธุรการ

๑.งานด้านแผนและพัฒนาบุคลากรของห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่ นางวาสนา  เถาว์พุดซา

ขอบเขตของงาน  ได้แก่  การวางแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาห้องสมุด โดยการจัดทำแผนงานห้องสมุดระยะสั้น (แผนปฏิบัติการ)  การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ด้านอาคารสถานที่ในห้องสมุด

                ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซาและนางสังวาลย์  ปาจิต

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การดูแลรักษาอาคารภายในห้องสมุด

๓. ด้านธุรการและพัสดุของห้องสมุด

          ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซา 

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การรับ-ส่งหนังสือ เสนอเรื่องพิจารณา พิมพ์โต้ตอบหนังสือ ติดตามเรื่องและประสานงาน จัดเก็บและค้นเรื่อง  การทำบัญชีรายได้ห้องสมุด การจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ห้องสมุด การจัดซื้อ เบิกจ่าย ดูแลพัสดุ- ครุภัณฑ์

 

๒) งานด้านพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

          ๑. ด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซา และนางมุกดา  ป้อมหิน

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การคัดเลือก จัดซื้อ/จัดหา แลกเปลี่ยน เอกสารประกอบการสอน/วิจัย โสตทัศนวัสดุ สื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และการจำหน่ายหนังสือออก

         ๒. ด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซา  และนางมุกดา  ป้อมหิน

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การแยกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทำดรรชนีคำค้น และตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด

๓)  ด้านวารสารและหนังสือพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซา

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การคัดเลือก/ขอรับบริจาค ลงทะเบียน ให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดเก็บวารสารล่วงเวลา

                ๔.  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางมุกดา  ป้อมหิน และนางวาสนา  เถาว์พุดซา

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  สำรวจและพิจารณาหนังสือ และเอกสารส่งมาซ่อม ทำรายการซ่อมจัดทำสันหนังสือใหม่ และการซ่อมหนังสือให้สมบูรณ์

๔) ด้านบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ๑. การบริการทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่ นางวาสนา  เถาว์พุดซาและนางมุกดาป้อมหิน

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การให้บริการพื้นฐานห้องสมุด และบริการทั่วไป

                ๒. การบริการช่วยค้นคว้า

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นางวาสนา  เถาว์พุดซา และนางมุกดา  ป้อมหิน

                ขอบเขตของงาน ได้แก่   การส่งเสริมงานบริการช่วยค้นคว้า  และการให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูล หรือการสืบค้นด้านต่าง ๆ               

 

 

สรุปภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา

                ๑) ด้านการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นายวรนุช  แบบนา และพระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การจัดหาและซ่อมแซม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์-โสตทัศนูปกรณ์

                ๒) ด้านการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  พระสวาท  ธมฺมรโส, นายวรนุช  แบบนา  และพระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี

                ขอบเขตของงาน ได้แก่   การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

                ๓) ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  พระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาเขต และการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

                ๔) ด้านโสตทัศนศึกษา

ผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  นายวรนุช  แบบนาเป็นผู้รับผิดชอบแทนนางมุกดา  ป้อมหิน

                ขอบเขตของงาน ได้แก่  การพัฒนาโสตทัศนศึกษา การผลิต และบริการสื่อทางการศึกษา

                ส่วนงานด้านระบบการให้บริการด้าน Internet ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นางมุกดา ป้อมหิน