รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ
ปริญญาตรี
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔. สาขาวิชารัฐศาสตร์
๕. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ปริญญาโท
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒. สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

คุณสมบัติของบรรพชิต (พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร)
(๑)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖). ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
(๒)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)และสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ
(๓)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
หมายเหตุ
          สำเร็จการศึกษา ม.๖ (สามัญ) หรือเทียบเท่าเรียนบาลีเสริม ๒๔ หน่วยกิต ถ้าได้ น.ธ.เอก เรียนบาลีเสริม ๑๒ หน่อยกิต
ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษา ม.๖ สายปริยัติสามัญ หรือสอบได้ ป.ธ.๓

คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(๑)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖). ปวช.หรือเทียบเท่า หรือ
(๒)  เป็นผู้เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)และสอบได้เปรียญธรรม หรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค
(๓)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ
(๑)  สำเร็จการศึกษา ม.๖ (สามัญ) หรือเทียบเท่า เรียน บาลีเสริม ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษา ม.๖ สายปริยัติสามัญหรือได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
(๒)  ผู้ใช้วุฒิ ป.ธ.๓ และยังไม่จบ ม.๓ ต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารการสมัครเรียน (ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง)
(๑)  ใบสมัครเรียนตามแบบของวิทยาเขตฯ
(๒)  วุฒิ ม.๖ ใบ รบ.๑ หรือ รบ.๑ ป.ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒ ชุด
(๓)  ทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
(๔)  บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
(๕)  หนังสือสุทธิ (เฉพาะบรรพชิต)ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒ชุด
(๖)  ใบแต่งตั้งพระสังฆาธิการหรือครูสอนปริยัติธรรม(เฉพาะพระสังฆาธิการ) ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒ ชุด
(๗)  ใบนักธรรม,เปรียญธรรม,สมรศักดิ์และอื่นๆ (ถ้ามี) ตัวจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
(๘)  รูปถ่าย๑นิ้วครึ่ง หน้าตรงไม่สวมแว่นดำ ถ่ายแล้วไม่เกิน ๖เดือนจำนวน ๔รูป
(๙)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ๓๐๐ บาท