Print

งานบริการอินเทอร์เน็ต

on .

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

มจร.โคราชร่วมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวง (บ้านหัวถนน)

ให้บริการนิสิตและประชาชนทั่วไปสืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
ในวันและเวลาทำการ  09.00 น.  -   17.00 น.