Print

เล่ากฎหมาย กับ อ.ธนเดช เอื้อศรี

Written by อ.ธนเดช เอื้อศรี on .

ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์  พระราชินี  รัชทายาท  หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

ยกตัวอย่าง  เช่น ขณะท่ีเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี นายซวย  กล่าวว่า "เฮ้ยเปิดเพลงอะไรโว้ย  ฟังไม่รู้เรื่อง" และไม่ยืนตรง  ถ้อยคำที่กล่าวเป็นความผิดตาม  ป.อ.  มาตรา  ๑๑๒  

ด้วยความเคารพครับ....นอกจากคำพูดแล้วภาพถ่ายท่ีส่อพฤติกรรมหมิ่นก็โดนเช่นกันครับ  ขอจงระมัดระวังด้วยความปราถนาดีครับ.......