Print

วิเคราะห์ข่าว.......เล่ากฎหมาย...กับอาจารย์ธนเดช เอื้อศรี ตอน ประเทศไทย......ในเวทีโลก

on .

วิเคราะห์ข่าว.......เล่ากฎหมาย...กับอาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี

ประจำวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗

ตอน  ประเทศไทย......ในเวทีโลก

           หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร  มุมมองต่างประเทศที่มีต่อไทยในวันนี้  กำลังถูกจับตามมองเป็นพิเศษ  เมื่อเร็ว ๆ  นี้  มีการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ  กระทรวงการต่างประเทศ  โดยท่านปลัดกระทรวง ฯ  ซึ่งทำหน้าที่อย่างหนักในการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย  ชี้แจงดีมีสิทธิ์เป็นบวก  ชี้แจงไม่ดีมีสิทธิ์ติดลบ  สำหรับอนาคตของไทย

        วิเคราะห์  ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ต้องชี้แจงบนเวทีระหว่างประเทศตอบเรื่องสิทธิมนุษยชน  เช่น  การค้ามนุษย์  การค้าแรงงานเด็ก  สิทธิสตรี  พอมีการทำรัฐประหาร  บรรยากาศการชี้แจงเปลี่ยนไป  เพราะมีการซักถาม  สถานการณ์การเมืองเปลี่ยน  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเปลี่ยน  มี  ๒  กลุ่ม   กลุ่มอาเซียน  เข้าใจความเป็นไปของประเทศไทย  โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย  ที่กล่าวว่าไม่นานประเทศไทยเราจะผ่านเรื่องราวไปได้ด้วยดีและมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น  ท่านปลัดฯ  ชี้แจงว่า ต่อเวทีโลกว่า “เหตุที่ต้องทำรัฐประหารเพราะระบบประเทศเดินหน้าไม่ได้  ประชาธิปไตยไปไม่ได้ ไม่มีใครต้องการให้มีรัฐประหารเกิดขึ้น  ไทยมีเจตนามุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตย  แต่วันนี้เดินต่อไม่ได้ต้องหยุด  ปรับปรุงทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้น  ทุกประเทศสามารถแสดงความกังวลได้  กังวลอย่างเป็นมิตร  คิดช่วยกัน  แก้ปัญหาร่วมกัน  ไม่ต้องห่วงประเทศไทยไม่หายไปจากแผนที่โลกอย่างแน่นอน  รัฐประหารจะทำถูกหรือไม่ต้องรอการพิสูจน์”  นี่เป็นความฉลาดในการชี้แจงของท่านปลัด ฯ  ที่ทำให้ชาวต่างประเทศพอใจและคิดจะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการชี้แจงที่มีผลในทางบวก  หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น....  นับว่ายุครัฐประหารชุดนี้มีบุญ  ที่ทำให้ชาวต่างชาติพอเข้าใจ  เข้าในและยังเป็นมิตรกับประเทศไทยต่อไป.............ขอสาธุด้วยครับท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กฎหมายน่ารู้

ตอน   ผู้รับฝากเงิน....... ทำเงินหาย

ถาม  นาย  ก.  เป็นสมาชิก ฯ มีเงินฝากไว้กับกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ ฯ  ผู้รับฝาก  จำนวน  ๑๐  ล้านบาท  ต่อมา  นาย  ข  เจ้าหน้าที่ของกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ ฯ ได้เอาเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว  นาย  ก.  ฟ้อง  นาย  ข.  ให้รับผิดทางอาญาได้หรือไม่

ตอบ    เงินที่  นาย  ก.  ฝากนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์  ผู้รับฝาก  ดังนั้น  ผู้รับฝากมีหน้าที่คืนเงินให้  นาย  ก.  ให้ครบตามจำนวนที่รับฝากเท่านั้น  นาย  ข.  ยักยอกไปมิใช่เงินของ นาย  ก. แต่เป็นเงินของสวัสดิการออมทรัพย์ ฯ  ดังนั้น  นาย  ก.  ไม่สามารถฟ้องนาย  ข.  ให้รับผิดฐานอาญาได้