Print

คุยข่าว....เล่ากฎหมาย กับ อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี ตอน ปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร?...จึงปรองดอง

on .

คุยข่าว...............เล่ากฎหมาย....กับ  อาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี 

วันที่  ๑๔  มิ.ย.  ๕๗

ตอน  ปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร?...จึงปรองดอง

              ขณะนี้  คสช.  กำลังทำการบ้านอย่างหนัก  ในการเร่งปฏิรูปประเทศไทย  เพื่อคืนความสุขให้แก่คนไทย  เพราะไม่ใช่แค่การปฏิรูปการเมืองเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องของการยกเครื่องปฏิรูปทุกเรื่องที่ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน

            วิเคราะห์  จากนี้ต่อไป  คสช.  ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิรูปประเทศไทยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น  หรือคิดจะเอาบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเท่านั้น  เพราะหากทำเช่นนั้น  ปัญหาเดิม ๆ  ก็จะตามมา  เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา  พอปฏิวัติเสร็จตั้งคณะทำงานยกร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้กลุ่มคนเฉพาะเท่านั้น  การชุมชุนประท้วงก็จะตามมา  เพราะประชาชนคนอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูป  ดังนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน  หลายฝ่ายกำลังจับตามองดูว่า  ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว  กำหนดสภาปฏิรูปอย่างไร  มาจากสาขาใดบ้าง  กฎกติกา  มารยาท  บ้านเมืองต้องมีความหลากหลายมากขึ้น  สรุปง่าย ๆว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ  แน่นอนว่าไม่ถูกใจคนทุกคน  แต่ทำอย่างไรการสร้างบ้านใหม่ในครั้งนี้  เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ใหม่ด้วยเช่นกัน  คนก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย  คสช.  ไม่ใช่ผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน  ต้องให้ตัวแทนทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกัน  เพื่อขับเคลื่อนต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบ้าน  รักบ้านหลังนี้  อยากสร้างบ้าน  อยากดูแล  อยากปกป้อง  นี่ต่างหากเป็นการบ้านใหญ่ที่ทหาร  หรือ  คสช  ต้องทำให้ได้เพื่อคืนความสุขที่แท้จริงให้กับคนไทย.....ครับท่าน

กฎหมายน่ารู้.........  ถาม  ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคน  ซึ่งไม่มีทรัพย์สินที่จะชดใช้หนี้ได้พร้อมกันทุกคน  แล้วกฎหมายระบุใครมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อน

                               ตอบ  เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้  เช่น  เจ้าหนี้จำนอง  เพราะมีหลักประกันที่ดินของลูกหนี้เป็นหลักประกันพิเศษจึงได้รับชำระหนี้ก่อน

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes