Print

เปรียญ ๙ โคราช ( ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ )

on .

เปรียญ  ๙  โคราช ( ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 
 
 
รวบรวมและเรียบเรียง โดย 
พันเอก สำราญ  ก้านพลูกลาง ป.ธ.๙,พ.ม.
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา