Print

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทความโดย 
นายปฏิภาณ์  มหรรธนาธิบดี
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

 

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes