Print

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทความโดย 
นายปฏิภาณ์  มหรรธนาธิบดี
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา