Print

การศึกษาหลักสัมมาอาชีวะของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

on .

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาหลักสัมมาอาชีวะของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้วิจัย : พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (สำเรียง  เพ็ชราม)

 

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
วันสำเร็จการศึกษา : 2 เมษายน 2553