Print

การศึกษาพระอุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

on .

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาพระอุปัชฌาย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ผู้วิจัย : พระอนันต์  โชติวํโส (สนพะเนาว์)

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

วันสำเร็จการศึกษา : 3 เมษายน 2553

ดาวน์โหลด