Print

การศึกษาการเจริญกายานุปัสสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

on .

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาการเจริญกายานุปัสสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

ผู้วิจัย : พระสิรภพ  ปญฺญาทีโป (สวนดง)

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

วันสำเร็จการศึกษา : 2 เมษายน 2553

ดาวน์โหลด