Print

การศึกษาหลักการสงเคราะห์ศิษย์ในพระพุทธศาสนา

on .

ชื่อวิทยาิพนธ์ : การศึกษาหลักการสงเคราะห์ศิษย์ในพระพุทธศาสนา

ผู้วิจัย : พระอธิการสมหวัง  จิตฺตปสาโท (ประสิทธิ์พันธ์)

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

วันสำเร็จการศึกษา : 3 เมษายน 2553

ดาวน์โหลด

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes