Print

การศึกษาหลักธรรมที่ใช้ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากการล่วงละเมิดอกุศลกรรมบถฝ่ายกายกรรม 3 ในสังคมไทยปัจจุบัน

on .

 ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาหลักธรรมที่ใช้ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากการล่วงละเมิดอกุศลกรรมบถฝ่ายกายกรรม 3 ในสังคมไทยปัจจุบัน

ผู้วิจัย : พระครูอดมบุญเขต (ชนิด รัตนธรรม)

 

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2 เมษายน 2553