Print

การศึกษาหลักธรรมในงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเพณีแห่เทียนพรรษา

on .

การศึกษาหลักธรรมในงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเพณีแห่เทียนพรรษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาหลักธรรมในงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏในประเพณีแห่เทียนพรรษา

ผู้วิจัย : พระครูวิมลธรรมาวุธ (คฑาวุธ  ผางกระโทก)

ปริญญา : พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

วันสำเร็จการศึกษา : 2 เมษายน 2553

ดาวน์โหลด

 

 

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes