Print

ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะในพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ใน พระสุธีวรญาณ(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ แก่ พระหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร.

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมมุทิตาสักการะในพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ใน พระสุธีวรญาณ(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ แก่ พระหัสดี กิตฺตินนฺโท,ดร. หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครราชสีมา 
ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ห้อง ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes