Print

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา (ตามอัตราว่างของแต่ละอำเภอ) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพื่อบรรจุแตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
(แทนอัตราว่างของแต่ละอำเภอ) 
รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 ชั้น 2 ห้อง 207
อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา ฝ่ายรับสมัคร 087-647-4877 พระปลัดวินัย
***คุณสมบัติ
1. เป็นพระภิกษุ
2. เป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.6) หรือ
3. เป็นนักธรรมชั้นเอก หรือเป็นเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค หรือ
4. เป็นพระสังฆาธิการ หรือ
5. เป็นผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรของ มจร. หรือ มม.ร
6. เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าคณะอำเภอ 
7. สังกัดวัดในเขตอำเภอนั้นๆ
***กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาเอกสาร
1.ใบสุทธิ 2.บัตรประชาชน 3.ทะเบียนบ้าน 4.วุฒิการศึกษาทางโลก 5.วุฒิการศึกษาทางธรรม 6.บัญชีธนาคารกรุงไทย 7.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
***หมายเหตุ เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ลงนามรับรอง***