Print

ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศปิดเรียนเนื่องจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย