Print

ประกาศมหาวิทยาลัย การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗