Print

โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

กำหนดการ

โครงการอบรมบุคลากรและนิสิตให้มีความตระหนักถึงคุณค่าการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  รวม  ๒  วัน
*************

 
รายการบทความ/เอกสาร
FileDescription
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการโครงการ