Print

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน 14 รายการ ประจำวิทยาเขตนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
(พระเมธีสุตาภรณ์ .)
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว เขมิกา ทองอารีกูล)  
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว เขมิกา ทองอารีกูล หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ