Print

ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน๑๔รายการ

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน๑๔รายการ

 

รายละเอียดตามแบบใบเอกสารราคาที่แนบ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่กูกระบุชื่อชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

ค้นหาประกาศจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่นี่ >>>
http://www.gprocurement.go.th/ 
 

อ่านรายละเอียดเอกสารประกาศ