Print

แจ้งนิสิตใหม่ปี 2557 เข้าทำบัตรนิสิตใหม่ ที่ ชั้น 2 ห้อง 205

Written by พม.ถาวร อภิธมฺมสุธี on .

แจ้งนิสิตใหม่ปี 2557 เข้าทำบัตรนิสิตใหม่ ที่ ชั้น 2 ห้อง 205

โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สาขาหัวทะเล

เปิดบริการทำบัตรนิสิตตั้งแต่วันที่ 21-24 มิถุนายน 2557

เวลา 13.00-15.30 น.

**การทำบัตร ATM นี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการทำบัตร

1.ติดต่อขอเอกสาร รูปถ่าย ที่ทะเบียนนิสิต

2.ยื่นเอกสารตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

3.รับแบบฟอร์มอละกรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจน

4.ยื่นแบบฟอร์มแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

Premium Joomla Templates
Premium Joomla Templates

Premium WordPress Themes
Premium WordPress Themes