Print

ประกาศพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคพิเศษ (คฤหัสถ์) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

on .

ประกาศพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคพิเศษ (คฤหัสถ์)  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

 

ณ  ห้อง  ๒๐๓  อาคารเรียน  ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สาขาสิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์วิทยาเขตนครราชสีมา

รายการบทความ/เอกสาร
FileDescription
Download this file (กำหนดการปฐมนิเทศคฤหัสถ์รัฐศาสตร์1-57.pdf)กำหนดการปฐมนิเทศคฤหัสถ์รัฐศาสตร์1-57.pdf