Print

การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.)

on .

แจ้งนัดประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่
เรื่อง การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมินภายนอกรอบสาม(สมศ.) ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา