Print

มจร.วข.นครราชสีมา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

on .

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาเปิดรับสมัครนิสิต
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2557


 

 

 

ระดับปริญญาตรี (พธ.บ.)รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ป.ธ.๓ เปิดรับ ๕ สาขาวิชา 
๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๓.สาขาิวิชาภาษาอังกฤษ
๔.สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) และ
๕.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท(พธ.ม.) รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาใน ๒ สาขาวิชา
๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒. สาขาวิชาปรัชญา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รับเฉพาะพระสังฆาธิการ เรียน ๑ ปี จบแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระด้บปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ ห้อง ๒๐๕ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา 
โทร.๐๔๔-๙๒๔๕๕๖, ๐๔๔-๙๒๔๕๕๗, ๐๔๔-๒๖๔๕๖๐