Print

ขอเชิญร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี "พระสุธีวรญาณ"

on .

เชิญศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพนับถือทุกท่าน 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี "พระสุธีวรญาณ"
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ/เชิดสูงเนิน ป.ธ.๘,รศ.ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑,
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุฤฒารามวรวิหาร,รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, รก.เจ้าคณะตำบลโป่งแดง, 
รก.เจ้าอาวาาสวัดสามัคคีสโมสร


และพิธีตั้งฐานานุกรม พระปลัดวินัย วขิรญาโณฐ พระสมุห์สายยัณฆ์ อุปสนฺโต 
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ อุโบสถวัดสามัคคีสโมสร บ้านโป่งแดง หมู่ที่ ๑ ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
งานเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป