Print

ขอถวายมุทิตาจิตและขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและพระฐานานุกรม

on .

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา
ขอถวายมุทิตาจิตและขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและพระฐานานุกรม

พระปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท , Ph.D : รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
พระหัสดี กิตฺตินนฺโท 
, Ph.D : หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล : หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
พระปลัดวินัย วชิรญาโณ : ฐานานุกรมพระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
พระสมุห์วีรชน อุตฺตโร : ฐานานุกรมพระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)