Print

ประกาศปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

on .

          ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามความที่ทราบแล้วนั้น  และจะสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  เข้าสู่ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  เพื่อให้ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี ๒๕๕๖    

         ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงประกาศ
ปิดเรียนเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ­๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๗  รวม  ๕  วัน  จะทำการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ 
ตั้งแต่วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖