Print

ประกาศปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก และธรรมศึกษา ชั้น ตรี-โท-เอก ประจาปี ๒๕๕๖

on .

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก และธรรมศึกษา ชั้น ตรี-โท-เอก ประจาปี ๒๕๕๖
 
ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้สอบนักธรรมชั้นโท-เอก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นกรรมการประจาสนามสอบ และเป็นผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงดังกล่าว
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงประกาศ ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก และธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รวม ๘ วัน เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจาปี ๒๕๕๕ จะทาการเปิดทาการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖