Print

ประกาศเรื่องการเรียนชดเชยในวันพระจากวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์

on .

ประกาศเรื่องการเรียนชดเชยในวันพระจากวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์

อาศัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ครั้งที่4/2556 เรื่องการชดเชยในวันพระ

จากเดิมมาเป็นวันเสาร์เปลี่ยนมาเรียนในวันศุกร์แทน  เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนที่ไม่เพียงพออันเนื่องด้วย

มีนิสิตภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์คฤหัสถ์

ในการนี้ เฉพาะคณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มาเรียนชดเชยในวันศุกร์

ยกเว้นคณะครุศาสตร์ให้เรียนชดเชยวันเสาร์เหมือนเดิม