Print

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

on .

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นปีที่ 5 วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556
ชั้นปีที่ 4 วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556
ชั้นปีที่ 3 วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556
ชั้นปีที่ 2 วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556
ชั้นปีที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556
 
และลงทะเบียนเรียนเสริมในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน (F) วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
 
รบลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. 
โดยขอเอกสารลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์  
ได้ที่ ห้องการเงินการบัญชี ชั้น 1
อาคารเรียน วิทยาเขตนครราชสีมา
 
 
วิธีการ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ทำตามคู่มือ ดังนี้