Print

ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ และสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ๒๕๕๖

on .

ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ และสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ๒๕๕๖ 

     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
ได้ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ(บรรพชิต)
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  และทำการสอบวัดผลการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๒๖  กันยายน  ถึง  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และแม่กองธรรมสนามหลวง  ได้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตามความที่ทราบแล้วนั้น 

     ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จึงประกาศ
ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นิสิตได้เตรียมตัวสอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ­๗ - ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖ รวม ๑๐ วัน

โดยจะประกอบพิธีมัชฌิมนิเทศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติสืบไป

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน